Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

תנאי שימוש באתר

מסמך זה מגדיר את התנאים החלים עליך בעת השימוש במערכת הפורום של אתר עמותת פרקינסון

בישראל ובאתר עמותת פרקינסון בישראל בכלל (להלן: "הפורום" ו- "האתר" בהתאמה) ואת היחסים בינך לבין מקימי האתר אנשי המקצוע הפועלים באתר ומשתתפים בפורום, הפורום ועמותת פרקינסון בישראל (להלן: "העמותה"). קרא את התנאים בקפידה. השימוש בפורום ובאתר בכלל – לרבות משלוח הודעה או תגובה – מעיד על הסכמתך לתנאים אלה. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים לכל מטרה שהיא. התנאים מנוסחים בלשון זכר יחיד לצורכי נוחות בלבד, אולם כל הנאמר בלשון זכר גם נקבה במשמע וכל הנאמר בלשון יחיד גם רבים במשמע.
האתר והפורום הוקמו על ידי עמותת פרקינסון בישראל ומטרתם להעלות את המודעות למחלת הפרקינסון לעדכן את הגולשים בפעילויות העמותה ולייעץ לחולים ולבני משפחותיהם בנושאים הקשורים למחלה. הפורום כולל צוות מקצועי בתחומים: נוירולוגיה, בליעה, נשימה, פיזיותרפיה, פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, תרופות ותוספי מזון, גאסטרואנטרולוגיה, בעיות שינה, ותזונה. בנוסף לכך הפורום נועד לתת מענה מיקצועי ומהיר לכל המעוניין ישירות מהבית ללא הצורך להטרטר בין אנשי המקצוע השונים.
עם זאת, תשובות שיתקבלו בפורום לשאלות שבמומחיות גם מידי הצוות המקצועי אינן מהוות עצה מקצועית. חובה לזכור: ייעוץ מקצועי נכון תלוי בעובדותיו המדויקות של כל מקרה ומקרה. הפורום אינו מהווה תחליף לייעוץ כזה. האתר ו/או הפורום ו/או העמותה אינם אחראים למהימנותן, שלמותן או דיוקן של התשובות או המידע שיתפרסמו באתר ו/או בפורום. כל מידע ותשובה מסוג זה טעונים אימות וחוות-דעת על ידי בעל מקצוע מתאים. אם החלטת לפעול על בסיס מידע שנתקבל באתר ו/או בפורום ו/או בעמותה, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולתך ותוצאותיה.
כללי השימוש
אין לפרסם בפורום ובאתר בכלל מידע או פרטים שהינם בלתי חוקיים, בעלי אופי מיני בוטה, טורדניים, מעליבים, עוינים, מזיקים, מאיימים, גסים, גזעניים, פוגעים ברגשות הציבור, מעודדים ביצוע עבירה פלילית, עלולים להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית, מוציאים לשון הרע, פוגעים בפרטיות או מהווים הפרה אחרת של החוק הישראלי.
אין לפרסם בפורום ובאתר בכלל מידע פרסומות או מידע מסחרי.
אין לפרסם בפורום ובאתר בכלל כל מידע, ידיעה, ניסוח, יצירה, פרטים או נתונים שזכויות היוצרים בהם אינן שייכות לך – או כל סימן מסחר, פטנט או מידע אחר שזכויות הקניין הרוחני בו אינן בידיך – אלא אם כן קיבלת מראש את הסכמת בעל הזכויות לפרסום.
האתר הפורום והעמותה רשאים לסרב לפרסם כל הודעה שלדעתם מפרה את הוראות תנאים אלה – או למחוק כל הודעה שיש לדעתם חשש כי היא מפרה תנאים אלה, אף אם כבר פורסמה.
נאסר עליך למסור מידע המזהה אישית אנשים אחרים שלא הסכימו לכך במפורש.
האתר הפורום והעמותה רשאים למחוק לאלתר כל מסר שמסרת לפרסום באתר או בפורום בכל עת שימצא כי הפרת תנאי שימוש אלה או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר ובפורום זה, במשתמשיו, בהנהלת האתר בעמותה או במי מטעמו. בנוסף, האתר הפורום והעמותה יהיו רשאים למנוע ממך פרסום הודעות נוספות בקבוצות הדיון. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות האתר הפורום והעמותה לפי כל דין.
האתר והפורום נועדו אך ורק לשימוש אישי ולא לשימוש מסחרי ו/או סיטונאי. אין לעשות שימוש כלשהו במאגרי הנתונים של האתר ו/או הפורום או כל חלק מהם ללא אישור מראש ובכתב של האתר ו/או הפורום ו/או העמותה.
ידוע לך שברשת האינטרנט עשויים להיות אתרים אשר מותרים לצפייה ולשימוש בגירים בלבד (מעל גיל 18) ומכילים חומר פורנוגראפי, והאחריות לשימוש ופיקוח על הצפייה והשימוש כאמור חלה עליך בלבד, ואתה פוטר את האתר ו/או הפורום ו/או העמותה מכל אחריות בקשר לכך.
הינך נדרש לא להציק לגולש אחר בבקשות מטרידות (כמו להתפשט) ובאמירות מגונות
לא להציף את הפורום בהודעות סרק, שאינן מאפשרות דיון סביר בפורום;
לא להעלות תכנים שיש בהם שידור של "דואר זבל", "SPAM” או משלוח המוני של הודעות דואר אלקטרוני או הודעות SMS שלא על-פי בקשת הנמענים. לא לחדור לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות למחשבים אחרים ו/או להשתמש או להפריע למחשבים אחרים בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה – 1995;
גולש שינהג בניגוד לאיזה מהתחייבויותיה כמפורט לעיל – יחסם, התכנים שהעלה – יוסרו, והוא לא יהיה רשאי לחזור גם תחת שם משתמש אחר.
הגולש ישפה את האתר ו/או הפורום ו/או העמותה מיד עם קבלת דרישה לעשות כן, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה, לרבות הוצאות משפטיות, אשר יגרמו לאתר ו/או לפורום ו/או לעמותה ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש שעשה באתר ו/או בפורום, והוא מוותר באופן מלא, סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי האתר ו/או הפורום ו/או העמותה בקשר עם הגלישה באתר ו/או בפורום והשימוש בשירותים האמורים.
קניין רוחני
זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובפורום הינם של העמותה או של צדדים שלישיים שהעניקו לאתר ו/או לפורום ו/או לעמותה הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והפורום. בכלל זה, ומבלי למעט מכלליות האמור, אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת האתר ו/או הפורום ו/או העמותה.
תכני הגולש
כל תוכן שיועלה לאתר על ידי גולש, ובכלל זה תמונות, סרטונים ו/או כל חומר אחר המועלה על ידי הגולש לאתר ו/או לפורום ("תכני גולש"), הינו בבעלותו ובאחריותו הבלעדית של הגולש שהעלה אותו כאמור.
הגולש מסכים כי האתר ו/או הפורום ו/או העמותה רשאים לעשות בתכני גולש כל שימוש שהוא, בעצמו או באמצעות מי מטעמו, ובכלל זה להקליטם ו/או להפיצם באמצעי המדיה השונים, לפי שיקול דעתם המוחלט והבלעדי, לרבות באינטרנט, בעיתונות, במדיה סלולארית ו/או בטלוויזיה, והכל מבלי לקבל הרשאה נוספת מן הגולש ו/או לשלם לו תמורה כלשהי בגין השימוש כאמור, ובכלל זה גם במקרה שהאתר ו/או הפורום ו/או העמותה יפיקו הכנסה בגין השימוש שעשו בתכני גולש כאמור.
הגולש מתחייב לפטור את שהאתר ו/או הפורום ו/או העמותה באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה מכל מן וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו לו הקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני גולש המועלים ו/או המופיעים בכל מקום באתר ו/או בפורום ו/או בעמותה.
בנוסף מתחייב הגולש לפצות ולשפות את האתר ו/או הפורום ו/או העמותה בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו לו, הקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני גולש המועלים ו/או המופיעים באתר ו/או בפורום וזאת מיד לאחר דרישתה הראשונה של האתר ו/או הפורום ו/או העמותה, והוא מוותר באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי האתר ו/או הפורום ו/או העמותה בקשר עם התכנים האמורים. המידע שאתה מוסר לפרסום באתר ו/או בפורום יהיה חשוף לכל משתמשי האינטרנט. האתר ו/או הפורום ו/או העמותה אינם מתחייבים, כי תתקבל תשובה להודעתך. האתר ו/או הפורום ו/או העמותה אינם יכולים לדעת אילו תגובות (אם בכלל) תקבל בעקבות פרסום הודעתך, ומי יגיב למידע שתפרסם וכיצד. לכן, האתר ו/או הפורום ו/או העמותה לא ישאו כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לתגובות שיתפרסמו באתר ו/או בפורום או ישלחו אליך, או לכל תוצאה שתנבע מפרסום הודעתך באתר ו/או בפורום. האתר ו/או הפורום ו/או העמותה גם לא ישאו באחריות בגין כל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בפרטים שיפורסמו על-ידך.
הגבלת אחריות
האתר ו/או הפורום ו/או העמותה אינם מתחייבים שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר ו/או הפורום ו/או העמותה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל האתר ו/או הפורום ו/או העמותה מי מספקיהם ו/או מי מטעמם.
אספקת השירותים ע"י האתר ו/או הפורום ו/או העמותה תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, והאתר ו/או הפורום ו/או העמותה אינם אחראים לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא יהיו אחראים לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.
האתר ו/או הפורום ו/או העמותה אינם אחראים לזמינות השירותים, ו/או לתוכן, לצורה, למהימנות, לאמינות ולדיוק של תכני גולש כהגדרתם לעיל בתקנון זה, ובכלל זה אינם אחראים לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים וסודות מסחריים, בקשר עם תכני גולש או בקשר עם שימוש אחר כלשהו של גולש באתר ו/או בפורום ו/או בעמותה ובשירותים המוצעים והכלולים בו.
כשאר התכנים המופיעים ברשת האינטרנט, חשופים גם תכני גולש לצפייה ולשימוש על ידי כל גולש אחר ברשת, והאתר ו/או הפורום ו/או העמותה אינם אחראים לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.
האתר ו/או הפורום ו/או העמותה אינם שולטים אינם מפקחים ואינם אחראים על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין, ובכלל זה שירותים ואתרי תוכן של אחרים אליהם קיים קישור (Links) מתוך האתר ו/או הפורום ו/או העמותה.
פרסום תכני גולש או הצבת קישור באתר ו/או בפורום ו/או בעמותה לא תתפרש כהצעה לגולש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של האתר ו/או הפורום ו/או העמותה לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים. כל הסתמכות של הגולש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת הגולש ועל אחריותו הבלעדית.
האתר ו/או הפורום ו/או העמותה אינם אחראים בגין כל נזק ישיר, עקיף, מקרי, תוצאתי ו/או אינצידנטאלי, אי יכולת להשתמש, אובדן נתונים ו/או אובדן הרווחים הנובע מהשימוש בשירותים ו/או בכל מידע, תכנים, שירותים או מוצרים באתר ו/או בפורום ו/או בעמותה ו/או שניתן לגשת אליהם באמצעות האתר ו/או הפורום ו/או העמותה אף אם הפעילו פיקוח כלשהו על התכנים המוצבים באתר או שניתן לגשת אליהם או לצפות בהם באמצעות האתר, ואף אם נודע להם על האפשרות לנזק שכזה, שיגרם לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע לאתר ו/או הפורום ו/או העמותה, לשימוש בהם, לאי יכולת להשתמש בהם, לביטולם, הגבלתם או להפסקתם.
היה והאתר ו/או הפורום ו/או העמותה ניסו מרצונם הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של גולש, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על האתר ו/או הפורום ו/או העמותה.
הגנת הפרטיות
הגלישה באתר ו/או בפורום ו/או בעמותה והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצידך לכך שהאתר ו/או הפורום ו/או העמותה יוכלו לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שאתה עושה בשירותים באמצעות "עוגיות" ו/או אמצעים דומים. האתר ו/או הפורום ו/או העמותה רשאים להשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיהם ובכלל זה שירות וסקרים של האתר ו/או הפורום ו/או העמותה.
האתר ו/או הפורום ו/או העמותה מקפידים לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות והם ישמרו על פרטיות הגולש ולא יגלו למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין, רשימות או מסמכים בהם רשומים שם ומען הגולש או כל מידע אחר בנוגע אליו, למעט פרטים ונתונים פומביים שפורסמו על ידי הגולש עצמו.
ניתוק, הפסקה ושינויים
האתר ו/או הפורום ו/או העמותה יוכלו לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים באתר וכל היבט אחר הכרוך בהם – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר ו/או הפורום ו/או העמותה בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
שירותי אתר זה ניתנים בלא תשלום. מסיבה זאת רשאים האתר ו/או הפורום ו/או העמותה להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, כולם או מקצתם, ואף לסגור את האתר. במידת האפשר תימסר הודעה מוקדמת על הפסקת הפעילות באתר, במסגרת האתר עצמו. האתר ו/או הפורום ו/או העמותה אינם חייבים למסור לך הודעה אישית, בין אם בדואר אלקטרוני ובין אם בכל דרך אחרת, על הפסקת הפעילות באתר.
האתר ו/או הפורום ו/או העמותה רשאים לשנות תנאי-שימוש אלה מעת לעת. האתר ו/או הפורום ו/או העמותה יפרסמו את התנאים החדשים מראש וכתנאי להמשך השימוש באתר ו/או בפורום תידרש לתת הסכמתך לתנאים חדשים אלה.
האתר ו/או הפורום ו/או העמותה רשאים להסיר תכנים ו/או אתרים מהשירותים, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך לגולש, ובכלל זה לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים בנסיבות בהן גולש עשה שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים, לגולש אחר, או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית, או באופן המעורר חשד סביר, כי הגולש פועל באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים הקבועים בתקנון זה.
כמו כן רשאים האתר ו/או הפורום ו/או העמותה לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת השירותים בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיונית או מיידיות במערכות המשמשות אותה, בעתות חירום לאומי או מסיבות של בטחון לאומי.
אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי להטיל על האתר ו/או הפורום ו/או העמותה אחריות כלשהי, ו/או כדי לגרוע מחובתו של הגולש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי תקנון זה.
הדין החל וסמכות שיפוט
דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, התקנון יפורש על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת .
האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.