אסיפת הנציגים השנתית של העמותה תתקיים ביום ראשון 2 ביולי

בשעה 1300 – 1500.

מקום האסיפה וסדר היום יופצו בקרוב.

על פי תקנון העמותה על מנהלי הסניפים לכנס ישיבה בה ייבחר או יאושר מחדש מנוי ראש הסניף, סגנו וגזבר.

אנא הפיצו לחברים בסניפכם.

הנציגים שישתתפו באסיפה הם: ראש סניף, סגנו, גזבר סניף ו 3 חברים נוספים. בנוסף,  על כל 25 חברים, מעל 100 חברי סניף, יכול להגיע לאסיפה נציג נוסף.

לנציגים שלא יוכלו להשתתף – אנא הכינו מכתבי ייפוי כוח לצורך ההצבעות.

להל"ן מכתב דוגמה :


 

תאריך:

לכבוד

יו"ר עמותת פרקינסון

יו"ר ועדת הביקורת

 

הנדון: מכתב הסמכה להצבעת  –  proxy

אני הח"מ     ______________________

תעודת זהות ______________________

כתובת         ______________________

עיר / ישוב    ______________________

מייפה בזאת את כוחו/ה של מר / גב'  ________________________ ת.ז. ______________________
לייצגני באסיפת הנציגים שתתקיים בתאריך  2.7.2017 בכל ההצבעות באסיפת הנציגים ע"פ הנחיותיי וזאת למקרה שלא אוכל להגיע בעצמי.

ולראיה באתי על החתום:

 

שם:_____________________

 

חתימה: __________________