פטור ממס הכנסה

נכים בישראל, וביניהם חולי פרקינסון רבים, יכולים לקבל פטור ממס הכנסה בנסיבות מסוימות. במאמר זה אפרט אודות התנאים בהם נדרש לעמוד וההליך שיש לעבור לצורך קבלת הפטור.

החוק בישראל מאפשר לנכים לקבל שלל קצבאות והטבות מהמוסד לביטוח לאומי, לרבות פטור ממס הכנסה, אשר לנכים רבים יכול להיות משמעותי ביותר. המקור החוקי לכך הינו סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה. לא מדובר בפטור "אוטומטי" לכל מבוטח בביטוח לאומי אשר הוכר כנכה, אלא יש להגיש בקשה מתאימה לפקיד השומה ובמסגרתה לעמוד במספר קריטריונים קבועים, ובעיקר שיעור הנכות הרפואית שנקבעה למבקש.

מי זכאי לפטור ממס הכנסה?

ישנם 4 תנאים מצטברים שעמידה בהם מזכה בפטור ממס הכנסה. כלומר, די בכך שהמבקש לא יעמוד בתנאי אחד כדי לשלול זכאותו לפטור ממס.

תנאי ראשון, ואולי הברור מאליו, הינו קיומן של הכנסות חייבות במס, שכן לא ניתן לקבל פטור ממס הכנסה כאשר למבוטח אין הכנסות.

תנאי שני, עוסק במשך תקופת הנכות הרפואית שנקבעה למבקש. ככל והנכות הרפואית נקבעה לפרק זמן של 185 ימים לכל הפחות, תנאי זה מתקיים. כך יוצא, שגם מבקשים אשר סובלים מנכות רפואית זמנית, אשר עולה על התקופה האמור, יעמדו בתנאי במסגרת הליך בדיקת זכאותם לפטור ממס.

תנאי שלישי, בו לרוב נתקלים בקושי המהותי בדרך לפטור ממס הינו שיעור הנכות הרפואית. ע"פ החוק, מבקש בעל נכות רפואית בשיעור של 100% שמקורו בליקוי אחד או מבקש בעל נכות רפואית משוקללת בשיעור של 90% (זמנית) לכל הפחות או 89.1% (צמיתה) אם מקורו במספר ליקויים – יעמוד בתנאי וייתכן ויהא זכאי לפטור ממס הכנסה. חשוב להבהיר כי מדובר אך ורק על שיעור הנכות הרפואית, בלא קשר לנכות התפקודית רלבנטית לענף הנכות הכללית. לכן, אין כל חשיבות לפגיעה בכושר השתכרותו של המבקש, אלא רק למכלול הליקויים הרפואיים מהם סובל.

תנאי רביעי, הינו שהנכות הרפואית נקבעת ע"פ אחד מן החוקים העיקריים בדבר קביעת שיעור נכות רפואית, המפורטים בסעיף 9(5) וביניהם, חוק הנכים (תגמולים ושיקום), חוק הביטוח הלאומי, חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, חוק נכי המלחמה בנאצים ועוד.

בנוסף לנכים העומדים בקריטריונים המפורטים לעיל, גם נכים ליקויי ראיה או בעלי תעודת עיוור יהיו זכאים לפטור ממס הכנסה עד לאותה תקרה כפי שזכאים נכים אחרים. לצד זאת, חשוב להבין כי אין גיל המבוטח אינו מעלה או מוריד לעניין הזכאות לפטור ממס, כך שגם מבוטחים אשר עברו את גיל הפרישה, יהיו זכאים להגיש לפקיד השומה את הבקשה לפטור, בהנחה כמובן שהם נושאים בתשלומי מס.

אילו סוגי הכנסה נכללים בפטור ממס?

נכה אשר עומד בקריטריונים המפורטים לעיל, עשוי להיות זכאי לפטור ממס עבור הכנסות מיגיעה אישית, קרי הכנסות מעבודה – כשכיר או מעסק, וכן הכנסות שלא מיגיעה אישית, קרי הכנסות שמתקבלות שלא באופן ישיר מעבודה, למשל הכנסות מהשכרת נכסים, ריבית מפיקדונות בבנק או תשואות מהשקעות בשוק ההון.

כמו כן, הפטור ממס חל אף על ריבית שמקורה בכספי פיצויים או ביטוח אשר התקבלו עקב תביעה בגין נזקי גוף, והופקדו בפיקדון, בתוכנית חסכון אן בקופת גמל.

עד לאיזו תקרת הכנסה ניתן לקבל פטור ממס?

כשם שהפטור ממס אינו ניתן באופן אוטומטי לכל נכה, כך גם הוא אינו ניתן בעבור כל סכום, אלא יש תקרה מסוימת אשר משתנה משנה לשנה. חשוב לציין שלתקופת הנכות ישנה חשיבות בקביעת ההכנסה הפטורה ממס, שכן לו נקבעה נכות רפואית זמנית בחלק משנת המס, הרי שגובה ההכנסה הפטורה יהא יחסי לשיעור תקופת הנכות בשנה הנוכחית.

תקרת ההכנסה הפטורה ממס, נכון לשנת 2021, הינה 614,400 ₪ לשנה, אך רק על הכנסה מיגיעה אישית ובמקרים בהם נקבעה נכות לתקופה של 365 ימים לכל הפחות. ככל והנכות נקבעה לתקופה קצרה יותר, בין 185 ל – 364 ימים, תקרת ההכנסה הפטורה ממס פוחתת משמעותית, ועומדת על 73,560 ₪. אם נקבעה נכות שתקופתה משתרעת על פני שתי שנות מס, הרי שמלוא הסכום הפטור ממס לא יהא גבוה יותר מהתקרה שנקבעה בשנת המס הראשונה.

הפטור ממס ניתן גם עבור הכנסה שלא מיגיעה אישית עד לתקרה של 73,560 ₪, ובלבד שההכנסה מיגיעה אישית אינה עולה על התקרה הזו, בלא תלות באורך תקופת הנכות שנקבעה. במילים אחרות, אם הכנסתו השנתית של נכה, מיגיעה אישית ולא מיגיעה אישית, עולה על 73,560 ₪, אז הפטור ממס יינתן עד לתקרה זו בלבד. כאשר עסקינן בהכנסה מריבית המשולמת עבור כספי פיצוי או ביטוח אשר שולמו בגין נזקי גוף והופקדו בפיקדון, חסכון או בקופת גמל, אזי הפטור יינתן עד לתקרה של 302,640 ₪ לשנת מס, רק במקרים בהם ההכנסה מיגיעה אישית לא תעלה על 73,560 ₪, כל זאת נכון לשנת 2021.

כיצד ניתן לקבל את הפטור?

על מנת לקבל את הפטור ממס הכנסה יש להגיש תביעה באמצעות לפקיד השומה הקרוב למקום מגוריו של הנכה, באמצעות טופס 1516. לבקשה יש לצרף אסמכתאות בדבר הנכות הרפואית שנקבעה, כלומר, פרוטוקול הוועדה הרפואית של הגוף הרלוונטי אשר קבע אותה, בהתאם לאחד החוקים המפורטים לעיל.

נכה אשר לא הגיש תביעה דומה בעבר, ולא אושר לו פטור ממס שכזה, ייתכן שיהיה זכאי להחזר מס רטרואקטיבי עד 6 שנים.

כל אימת שמגיש הבקשה עומד בתנאי הזכאות אשר נקבעו בחוק והמפורטים לעיל, פקיד השומה יאשר את הבקשה ויעניק לו פטור ממס.  יחד עם זאת, מבקשים אשר לא נקבעו להם אחוזי נכות רפואית או שנקבעו להם אחוזי נכות בשיעור שאינו מתאים, עדיין יכולים להשיג את הפטור, אך רק על דרך הגשת בקשה לפקיד השומה, בצירוף התיעוד הרפואי הרלוונטי, אשר יעבירה למוסד לביטוח לאומי, וזה האחרון ישלח הזמנה לבדיקה בוועדה רפואית. הגשת תביעה בצורה זו, כרוכה בתשלום אגרה בסך של 659 ₪.

ככל ולמבוטח לא נקבעה נכות רפואית בטרם הגשת הבקשה, הרי שלצורך הכרה בזכאותו לפטור ממס, עליו לעמוד בפני וועדה רפואית אשר מורכבת מרופא מומחה וממזכיר. במסגרת הוועדה, המבקש מציג בפני הרופא את מלוא תלונותיו, ובמידת הצורך מתבצעת בדיקה פיזית מתאימה. בסיום הבדיקה, לאחר שהמבקש יוצא מהחדר, מסכם הרופא את ממצאיו, קובע את החלטתו ומעבירה למס הכנסה. לאחר שהחלטת הרופא מתקבלת במס הכנסה, פקיד השומה שולח למבוטח מכתב הודעה אודות החלטת הוועדה הרפואית.

על הוועדה הרפואית הנ"ל ניתן להגיש ערר לוועדה הרפואית לעררים בתוך 45 ימים ממועד קבלת ההחלטה.

לסיכום, נראה שעל פניו תנאי הזכאות לפטור הכנסה ברורים ואינם מותירים לפקיד השומה מרווח שיקול דעת באם ליתן את הפטור, או לאו. יחד עם זאת, המציאות מלמדת כי ישנן מחלוקות רבות בדרך אל הפטור המיוחל, ובעיקר בנוגע לשיעור הנכות הרפואית שהינה התנאי המחמיר ביותר. לכן, אם הגעתם להחלטה להגיש בקשה לפטור ממס, מומלץ לקבל ייעוץ וליווי מעו"ד העוסק בתחום כדי שתוכלו למצות את זכויותיכם באופן מלא, ולהימנע מקשיים במהלך הליך קבלת הפטור ממס.